† Neplatnost likvidace Německého řádu †

24. 3. 2018

Pamětní deska na dnešním sídle Řádu ve Vídni hovoří zcela jasně:

"1. září 1938 nacionální socialisté rozpustili rakouskou bailivii Německého řádu. 24. března 1947 vláda Rakouské republiky prohlásila likvidaci za nezákonnou a neplatnou."

Po anšlusu Rakouska si dne 7. září 1938 mohli čtenáři v tisku přečíst zprávu:

"Na základě zákona o převodu a integraci organizací, spolků a fondů od 17. května 1938, ř. z. čísl. 136/38, po dohodě s říšským komisařem pro sjednocení Rakouska s Německou říší Gauleiterem Bürckelem se od 1. září 1938 organizace:
Bailivie Rakouského Německého řádu, Vídeň, 1. okrsek, Singerstraße 7,
stává rozpuštěnou.
Tento majetek je zabaven.
Vídeň, dne 6. září 1938.
Komisař pro činnost organizací, spolků a fondů:
Albert Hofmann
vedoucího říšského úřadu."


Bylo to z důvodu, že od doby nástupu nacismu v Německu vystupoval Řád, stejně jako jeho představitelé, proti německé expanzivní politice a vyvíjel aktivity směřující k zachování celistvosti a suverenity předmnichovské republiky. Řád to vyjadřoval například poskytnutím finančních prostředků na obranu republiky nebo účastí při plánování hospodářského ozdravení chudšího pohraničí, čímž se mělo čelit henleinovské agitaci. Zabavený majetek tak přešel pod různé tehdejší instituce. Řádová pokladnice byla předána vídeňskému umělecko - historickému muzeu a Centrální archiv Německého řádu byl začleněn pod státní archiv. Ve vinařství v Gumpoldskirchenu byl zřízen Výzkumný ústav pro pěstování vinné révy a nazýval se "První říšská vinice". Řádový kostel na Singerstraße 7 byl uzavřen a později sloužil jako skladiště, kdy věřící byli přiděleni jiným farnostem. Docházelo tak i k machinacím, kdy například jedna z nejkrásnějších vídeňských budov "Palác arcivévody Wilhelma" tzv. "Deutschmeisterský palác" od architekta Theophila von Hansena, která již v té době nebyla Řádem využívána, byla pod cenou a nedobrovolně prodána městu Vídeň. Poté se v letech 1938 - 1945 stala ústředím SS. Z projevu o převzetí paláce Heinrichem Himmlerem bylo rovněž jasné, jak byla historie Řádu zneužita k propagandě národního socialismu a ideologicky odcizena bez jakéhokoli křesťanského odkazu.

Velmistr Řádu se snažil snad až přílišnou servilitou do poslední chvíle zvrátit veškeré skutečnosti k záchraně alespoň podstaty řeholní činnosti. Vedl tak někdy až dehonestující korespondenci s jednotlivými úřady a pohlaváry Třetí říše. Lze to také chápat jako povinnost vyčerpat všechny prostředky k záchraně Řádu. V ní totiž například většinou jen emotivně popisoval přínos Řádu pro německé obyvatelstvo v pohraničí. Lze to tak již z dnešního pohledu vytknout, ale vše bylo konzultováno s tehdejším berlínským nuntiem. Výše uvedené bylo později navíc proti němu a Řádu silně zneužito. Pozice Německého řádu jakožto kolaboranta během druhé světové války je tak více než pochybná. Velmistr, ale stejně nemohl na tomto faktu nic změnit, jelikož Řád měl mocného nepřítele říšského komisaře Konráda Henleina. A tak kostely a fary byly přikázány příslušné diecézy. Školy a nemocnice Řádu přiděleny obecním charitativním organizacím a sestry byly propuštěny ze školní služby. J. Exc. Velmistr Schälzky byl ze strany gestapa obviněn z jeho údajného "česko - přátelského" přístupu a byl internován jako nespolehlivý člověk.

Zvrat nastal až po 2. světové válce, kdy 24. března 1947 vláda Rakouské republiky prohlásila likvidaci Německého řádu za nezákonnou a neplatnou. Rakousko tak vrátilo majetky zabavené hitlerovským Německem už v roce 1947. Slovinsko, kde byli u moci komunisté jako v Československu, majetek Řádu vrátilo nebo nahradilo brzy poté, kdy se stalo svobodnou zemí. V České republice se tak nic z výše uvedeného doposud nestalo. A s tímto vším se tak stát nedokázal doposud vyrovnat. Byly popřeny základní principy demokratického právního řádu a Německému řádu dříve Řádu německých rytířů odepřeno právo na soudní ochranu, stejně jako právo na ochranu jeho vlastnictví.
"Ano, nejdříve to ukradli nacisté, potom komunisté a .."

† Otázky a odpovědi - Majetkoprávní nároky † Německý řád / Řád německých rytířů
Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě †

Časový vývoj majetkových nároků †Neplatnost likvidace Německého řádu 2107, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Neplatnost likvidace Německého řádu - pamětní deskaZpět na více zpráv.